Vasvári Pál Tanítóképző

Original Digitális objektum not accessible

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Vasvári Pál Tanítóképző

Párhuzamos névformák

  • Székesfehérvári Állami Tanítóképző Intézet

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1950 - 1959

Története

Az 1948-49. tanévtől kezdve a Székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő Intézet Római Kath. Tanítóképző Intézete az 1948. évi XXXIII. tc. értelmében állami iskola lett. A Bajcsy-Zsilinszky út 4. sz. épületet a 1215-5998/1950. eln. 3. ü. o. irata szerint a Szfv., 8652. sz. tel. betét A+2-3 sorszámon a 114. és 17. hrsz-i ingatlanokat) - 1950. augusztus 16-án - államosították.
Az 1950-51-es tanévben újra visszaállítják az ötéves tanítóképzést.
Az 1952-53. évben újabb változás következett be a tanítónőképző életében. Az 1930-ban kialakított helyéről az Ady Endre út 17. szám alá költözött a tanítónőképző. Ez volt korábban az Ybl Miklós Gimnázium. A kollégista lányok pedig a Zalka Máté út 7. szám alatt találtak új otthonra.
Az 1955/56-os tanévben az Oktatásügyi Minisztérium 8531-6/1955. VI. sz. rendelete a megszűnő Sárbogárdi Tanítóképző III. és IV. osztályát Székesfehérvárra helyezte.
Az 1956/57. tanévben a tanítóképző a minisztérium engedélye alapján felvette Vasvári Pál nevét.
Az 1957/58-as tanévben a tanítás ugyan zavartalanul folyt, de a háttérben megkezdődött a tanítóképző felszámolása. A Művelődési Minisztérium intézkedett a még itt tanuló tanítóképzősök más intézménybe való áthelyezéséről, s velük együtt az oktatáshoz szükséges, Fehérváron használt eszközök Győrbe, Esztergomba helyezéséről.
1959-ben megszűnt, a tanítóképző eszközállományának egy része itt maradt a jogutód gimnázium tulajdonában. Mezőgazdasági gyakorlókertjét leltárilag átvette az Úttörő Általános Iskola.

Helyek

Székesfehérvár, Bajcsy-Zsilinszky út 4.
Székesfehérvár, Ady Endre u. 17.

Jogi helyzete

A Művelődési Minisztérium a 32300/1959. III. sz. utasítása megszüntette a tanítóképzőt.

Funkció, foglalkozás, tevékenység

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

Általános kontextus

Az 1945-ben elindult folyamat hatása ez. A 6650/1945. ME. sz. rendelettel nyolcosztályos általános iskolát hoztak létre a hatosztályos népi elemi iskola helyett. Ezekben az iskolákban megszűnik az egytanítós rendszer, szakjellegű tanítás váltja fel azt. Az általános iskolákban működő tanárokat egységesen a pedagógiai főiskolákon képezik ki, s erre a célra az eddig működött tanítóképző-intézetek nem alkalmasak.
Ezért a 1200-P-1/1949. IV. 2. sz. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumi rendelet értelmében az eddigi tanítóképzők részben pedagógiai gimnáziummá alakultak át, részben megszűntek. Ugyanez a rendelet azt is kimondta, hogy a folyó évben valamennyi volt hitfelekezeti tanító- és tanítónőképző, líceum és leánylíceum I. osztályában, valamint a tanítóképző IV. osztályában a tanítást szüneteltetni kell. Tehát a líceumok III. osztályos tanulói csak a líceum IV. osztályában folytathatják és fejezhetik be tanulmányaikat. A szünetelő líceumi I. osztály helyett a gimnázium V. osztályának szervezésére adott engedélyt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, amely helyi tantervvel működött.
A székesfehérvári tanítónőképzőre más sors várt. A városban működött egy leánygimnázium, így nem volt szükség másik gimnáziumra. Ezért javasolták a tanítónőképzőt óvónőképzővé alakítani. Végül is pedagógiai gimnázium lett a tanítónőképzőből. 1949 őszén szervezett pedagógiai gimnázium a tanítónőképző megszűnését jelentette. A pedagógushiányt nem tudták megoldani a gimnáziummal. Ezért az 1950-51-es tanévben újra visszaállítják az ötéves tanítóképzést.

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek